Please wait a minute...
 
REMOTE SENSING FOR LAND & RESOURCES    1999, Vol. 11 Issue (3) : 72-76     DOI: 10.6046/gtzyyg.1999.03.14
New Theories and Methods |
USING DYNAMIC REMOTE SENSING TECHNOLOGY TO MONITOR LAND USE CHANGE IN TAIYUAN CITY
Li Zhizhong, Yang Qinghua, Sun Yongjun
Aerogeophysical Survey and Remote Sensing Center, Beijing 100083
Download: PDF(211 KB)  
Export: BibTeX | EndNote | Reference Manager | ProCite | RefWorks    
Keywords Manasi river basin      Oasis-dersert zone      TM image      Scale      MODIS      Multi-sources information compounding      Land desertification indexes     
Issue Date: 02 August 2011
Service
E-mail this article
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
LIU Yan
DING Tao-
RUAN Hui-Hua
LIN Na
LIU Chun-Lai
TUO Xian-Guo
HUANG Lian-Mei
YAN Yong-Ping
SONG Qian-Qian
WANG Lei
LIU Jing
ZHONG Hong-Mei
Cite this article:   
LIU Yan,DING Tao-,RUAN Hui-Hua, et al. USING DYNAMIC REMOTE SENSING TECHNOLOGY TO MONITOR LAND USE CHANGE IN TAIYUAN CITY[J]. REMOTE SENSING FOR LAND & RESOURCES, 1999, 11(3): 72-76.
URL:  
https://www.gtzyyg.com/EN/10.6046/gtzyyg.1999.03.14     OR     https://www.gtzyyg.com/EN/Y1999/V11/I3/72

1 邻德方.遥感图像的计算机处理和模式识别.北京:电子工业出版社,1987
2 Muller, Jan-Pet(editor). Digital image processing in remote sensing, Taylor&Francis, 1988

[1] WU Linlin, LI Xiaoyan, MAO Dehua, WANG Zongming. Urban land use classification based on remote sensing and multi-source geographic data[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2022, 34(1): 127-134.
[2] HU Yingying, DAI Shengpei, LUO Hongxia, LI Hailiang, LI Maofen, ZHENG Qian, YU Xuan, LI Ning. Spatio-temporal change characteristics of rubber forest phenology in Hainan Island during 2001—2015[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2022, 34(1): 210-217.
[3] WEN Yintang, WANG Tiezhu, WANG Shutao, Wang Guichuan, LIU Shiyu, CUI Kai. Automatic extraction of mosaic lines from high-resolution remote sensing images based on multi-scale segmentation[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(4): 64-71.
[4] YU Xinli, SONG Yan, YANG Miao, HUANG Lei, ZHANG Yanjie. Multi-model and multi-scale scene recognition of shipbuilding enterprises based on convolutional neural network with spatial constraints[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(4): 72-81.
[5] ZHANG Aizhu, WANG Wei, ZHENG Xiongwei, YAO Yanjuan, SUN Genyun, XIN Lei, WANG Ning, HU Guang. A hierarchical spatial-temporal fusion model[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(3): 18-26.
[6] WEI Geng, HOU Yuqiao, ZHA Yong. Analysis of aerosol type changes in Wuhan City under the outbreak of COVID-19 epidemic[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(3): 238-245.
[7] JIANG Yanan, ZHANG Xin, ZHANG Chunlei, ZHONG Chengcheng, ZHAO Junfang. Classification of remote sensing images based on multi-scale feature fusion using local binary patterns[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(3): 36-44.
[8] WANG Hua, LI Weiwei, LI Zhigang, CHEN Xueye, SUN Le. Hyperspectral image classification based on multiscale superpixels[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(3): 63-71.
[9] LIU Wanjun, GAO Jiankang, QU Haicheng, JIANG Wentao. Ship detection based on multi-scale feature enhancement of remote sensing images[J]. Remote Sensing for Natural Resources, 2021, 33(3): 97-106.
[10] WEI Geng, HOU Yuqiao, HAN Jiamei, ZHA Yong. The estimation of PM2.5 mass concentration based on fine-mode aerosol and WRF model[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2021, 33(2): 66-74.
[11] LU Qi, QIN Jun, YAO Xuedong, WU Yanlan, ZHU Haochen. Buildings extraction of GF-2 remote sensing image based on multi-layer perception network[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2021, 33(2): 75-84.
[12] CHEN Baolin, ZHANG Bincai, WU Jing, LI Chunbin, CHANG Xiuhong. Historical average method used in MODIS image pixel cloud compensation: Exemplified by Gansu Province[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2021, 33(2): 85-92.
[13] TIAN Lei, FU Wenxue, SUN Yanwu, JING Linhai, QIU Yubao, LI Xinwu. Research on spatial change of the boreal forest cover in Siberia over the past 30 years based on TM images[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2021, 33(1): 214-220.
[14] YANG Huan, DENG Fan, ZHANG Jiahua, WANG xueting, MA Qingxiao, XU Nuo. A study of information extraction of rape and winter wheat planting in Jianghan Plain based on MODIS EVI[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2020, 32(3): 208-215.
[15] Gang DENG, Zhiguang TANG, Chaokui LI, Hao CHEN, Huanhua PENG, Xiaoru WANG. Extraction and analysis of spatiotemporal variation of rice planting area in Hunan Province based on MODIS time-series data[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2020, 32(2): 177-185.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-2
Copyright © 2017 Remote Sensing for Natural Resources
Support by Beijing Magtech